• zaloguj się
  • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych – student / doktorant / osoba ubiegająca się o stopień doktora habilitowanego / słuchacz / kandydat / absolwent:

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego: RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. sprost.), informujemy, iż zgodność przetwarzania z prawem wypełnia przesłanki określone w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (wyrażenie zgody), w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność do wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora) oraz, że:

1) administratorem Pani / Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 4), jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z siedzibą przy ul. 1 Maja 50, 40 – 287 w Katowicach, zwany dalej: „administratorem”;

2) administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem adresu e – mail: iod@ue.katowice.pl;

3) przetwarzane będą dane osobowe kategorii osób u administratora: studentów / doktorantów / osób ubiegających się o stopień doktora habilitowanego / słuchaczy / kandydatów / absolwentów;

4) przetwarzane będą niezbędne dane osobowe kategorii osób, o których mowa w punkcie 3), określone w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, m. in.: imię (imiona), nazwisko, podpis, zdjęcie, data i miejsce urodzenia, nr PESEL (a w przypadku jego braku – nazwa i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało), adres zamieszkania i adres do korespondencji, miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś albo miasto, numer telefonu kontaktowego, adres e – mail, płeć, obywatelstwo, w przypadku cudzoziemców – również nawę państwa urodzenia i informacje o posiadaniu Karty Polaka, dane osobowe znajdujące się w przedmiotowej teczce akt osobowych, informacje dotyczące wykształcenia, zawodu wykonywanego, statusu zawodowego oraz inne dokumenty niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt 6), a także w przypadku, gdy osoba, o której mowa w pkt 3), ubiegać się będzie o dodatkowe świadczenia – dane osobowe niezbędne dla ich uzyskania (w szczególności o stanie rodzinnym i majątkowym) – zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie; 2

5) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawnymi jest obligatoryjne i niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt 6), w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa podania określonych danych osobowych może spowodować brak realizacji przedmiotowych celów;

6) Pani / Pana dane osobowe, o których mowa w pkt 4), będą przetwarzane m. in. w celach: przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia / zajęcia, dokumentowania przebiegu studiów / zajęć, realizacji procesu kształcenia, ustalania i wypłacania ewentualnych świadczeń (w szczególności nagród czy stypendiów), wykonania przez administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych, kontaktów bezpośrednich, realizacji wszelkich czynności związanych z przedmiotowymi celami (w tym m. in. poprzez informowanie o zapisach i uczestnictwie na studiach / zajęciach, przekazywanie zaproszeń i informacji o bieżących wydarzeniach dla ich uczestników), ochrony interesów administratora (w tym ewentualnego dochodzenia roszczeń mogących powstać w związku z realizacją przedmiotowych celów lub obrony przed takimi roszczeniami) oraz prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji;

7) posiadanie przez administratora Pani / Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 4), jest wymogiem wynikającym z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz z realizacji celów, o których mowa w pkt 6);

8) nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt 4), w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, o którym mowa w pkt 6);

9) odbiorcami Pani / Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 4), są upoważnieni pracownicy administratora, ewentualne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora oraz podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

10) Pani / Pana dane osobowe, o których mowa w pkt 4), będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania obowiązku prawnego wynikającego z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, tj. przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt 6) oraz przez okres czasu przewidziany w obowiązujących przepisach prawa dla wystąpienia z ewentualnymi roszczeniami;

11) posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, o których mowa w pkt 4), oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody osoby, która taką zgodę wyraziła; 3

12) ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących, o których mowa w pkt 4), narusza przepisy RODO;

13) Pani / Pana dane osobowe, o których mowa w pkt 4), nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;

14) Pani / Pana dane osobowe, o których mowa w pkt 4), nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki administratora.