• log in
 • create an account

Przeniesienie z innej uczelni

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Przeniesienie z innych uczelni na studia pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2023/2024

 1. W celu przeniesienia z innej uczelni na Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach należy złożyć podanie do Dziekana Kolegium Studiów. Do podania należy dołączyć:
  • zaświadczenie o studiowaniu
  • kartę przebiegu studiów
  • zgodę na przeniesienie dotychczasowego Dziekana
 2. Przeniesienie może nastąpić nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub po zaliczeniu pierwszego semestru studiów drugiego stopnia.
 3. W przypadku pozytywnej decyzji o przyjęciu na Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach należy utworzyć konto w internetowym systemie rekrutacyjnym i uzupełnić swoje dane osobowe.

 

Dodatkowe informacje wynikające z Regulaminu studiów:

 1. Przyjęcie studenta w trybie przeniesienia z innej uczelni, następuje za zgodą dziekana w zależności od możliwości organizacyjnych Uniwersytetu. 
 2. Warunkiem przeniesienia i uznania zajęć zaliczonych przez studenta w innej uczelni, w tym zagranicznej, w miejsce punktów ECTS przypisanym przedmiotom kierunkowym i specjalnościowym określonym w programie studiów na Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, jest stwierdzenie zbieżności efektów uczenia się.
 3. Decyzję o przenoszeniu i uznawaniu zajęć zaliczonych przez studenta w innej uczelni, w tym zagranicznej, podejmuje dziekan na podstawie przedstawionej dokumentacji przebiegu studiów.
 4. Dziekan podejmuje decyzję w sprawie ustalenia oceny uzyskanej z przedmiotu lub praktyki zaliczonych w innej uczelni, w tym zagranicznej na podstawie przedstawionej przez studenta dokumentacji.
 5. Studentowi przenoszącemu zajęcia zaliczone w innej uczelni niż Uniwersytet, w tym zagranicznej, przypisuje się taką liczbę punktów ECTS oraz liczbę godzin, jaka jest przypisana efektom uczenia się uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w innej uczelni, z zachowaniem oryginalnej nazwy przedmiotu, o ile inne ustalenia nie wynikają z zawartych przez Uniwersytet umów lub porozumień międzynarodowych.
 6. Student jest zobowiązany do zaliczenia ewentualnych różnic programowych wyznaczonych przez dziekana.